De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen.

Het college van kerkrentmeesters is een zelfstandig kerkelijk orgaan in de gemeente met eigen taken en bevoegdheden en ondergeschikt aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt verslag gedaan van de werkzaamheden. Zo is er een evenwicht in de relatie tussen ambtelijke zorg en beheer. Vanzelfsprekend wordt niet als aparte organen gehandeld. Dat komt tot uiting in het gegeven dat er behalve kerkrentmeesters ook ouderling-kerkrentmeesters werkzaam zijn, die deel uitmaken van de kerkenraad. Dit heeft met name tot doel om beheer en bestuur nauw met elkaar te laten samenwerken. Er is dus een rechtstreekse band, maar ook een gezamenlijke zorg voor de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden waarvan de meerderheid ouderling-kerkrentmeester is en waarbij de voorzitter een ouderling-kerkrentmeester is.

Doel
Het college van kerkrentmeesters heeft globaal als doel: het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden van de gemeente. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking, zoals hierna wordt aangegeven.

Ruimten en gebouwen
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. De taken zijn onder meer het beheren van de goederen van de gemeente, zoals de kerk, pastorie, verenigingsgebouw, terreinen en tuin, evenals van de inboedel, zoals meubelen, geluidsinstallaties e.d.

Predikant
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de uitbetaling van het traktement (salaris) van de predikant en de pastoraal werker.

Vrijwilligers
Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er personen die collectegelden tellen en afstorten bij de bank, er zijn vrijwilligers die de kerktuin bijhouden, weer anderen voeren diverse klussen, zoals onderhoudswerkzaamheden uit en ook de kosterswerkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Deze opsomming is overigens zeker niet volledig, want rondom het reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente zijn vrijwilligers met verschillende deskundigheid nodig. Het college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al deze vrijwillige medewerkers.

Financiën
Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel inzet van alle gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig. Zo moet er een monumentale kerk worden onderhouden en de predikant dient te worden betaald enz. enz. Het college van kerkrentmeesters heeft dan ook als zeer belangrijke, zo niet belangrijkste taak om gelden te verwerven. Zo wordt elk jaar de actie “Kerkbalans” gehouden onder de gemeenteleden. Verder werkt het college van kerkrentmeesters mee aan de totstandkoming van het beleidsplan en wordt de begroting en de jaarrekening van de gemeente door het college gemaakt.

IBAN nummer NL 05 RABO 0373 7300 04

Voor vragen of informatie: Secretaris Kerkrentmeesters

Aanvullende gegevens