Predikant, wijkouderlingen, de pastoraal werker, de evangelisatie- en de jeugdouderling vormen het consistorie. De taken van het consistorie zijn o.a.:

Huisbezoek
De gemeente is ingedeeld in 8 wijken. Iedere wijkouderling heeft een eigen wijk/sectie. Zo mogelijk zal elke pastorale eenheid eenmaal per twee jaar worden bezocht. De wijkouderling maakt van te voren een afspraak voor een huisbezoek. Klik hier voor de wijkindeling.

Crisispastoraat
Voor hulp in moeilijke omstandigheden kan men zich altijd wenden tot de predikant. Bij ziekenhuis- of verpleeghuisopname is het fijn als men eerst de scriba hiervan op de hoogte brengt, die er zorg voor draagt dat de predikant of de wijkouderling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Ziekenhuisbezoek
Wanneer een gemeentelid in het ziekenhuis ligt, wordt hij of zij wekelijks door de predikant of de pastoraal werker bezocht. Wanneer beiden afwezig zijn, berust deze taak bij de desbetreffende wijkouderling.

Ouderenpastoraat
Gemeenteleden boven 75 jaar worden kort na hun verjaardag bezocht door de wijkouderling. De ouderen wonend in Ten Anker en Dalemhof ontvangen hun pastorale zorg van de pastoraal werker. Tevens bezoekt de pastoraal werker alle ouderen van 80 jaar en ouder, die buiten Ten Anker wonen. Hij onderhoudt hierover met regelmaat contact met de predikant en zo nodig de wijkouderling. Buiten Ten Anker om worden alle ouderen van 80 jaar en ouder die pastorale zorg nodig hebben, door de pastoraal werker, in overleg met de predikant / -wijkouderling bezocht.

Consistorievergadering
Viermaal per jaar vergadert het consistorie. Tijdens deze vergaderingen wordt niet alleen de voortgang van het bezoekwerk besproken, maar krijgt ook het crisis-, het ouderen- en het ziekenhuispastoraat de volle aandacht. Omdat ook de jeugdouderling en de evangelisatieouderling deel uitmaken van het consistorie, komen ook het jeugdpastoraat en het (eventuele) bezoekwerk aan rand- en/of buitenkerkelijken aan de orde.

Voor vragen of informatie: Scriba Hervormde Gemeente Tholen

Aanvullende gegevens