Vanuit de kerkenraad

We mochten weer een nieuw jaar ingaan. Een jaar die we van onze Heere God krijgen. In dat vertrouwen en die afhankelijkheid mogen we als gemeente en ambtsdragers in het leven staan en gaan. In het besef dat alle tijd die we krijgen, genadetijd is. Christus is bezig Zijn Koninkrijk te bouwen en te bewaren.
Ondanks dat de bevestiging van ambtsdragers enige vertraging heeft opgelopen vanwege een longontsteking bij onze predikant mocht het ambtelijke werk ‘gewoon’ doorgaan. We zijn dankbaar dat de vacatures in de kerkenraad vervuld zijn. Ook daarin mogen we de bewarende hand van Koning van de kerk zien en kunnen we Zijn werk ter hand nemen. Want niet wij dragen een ambt, maar het ambt draagt ons. Omdat het één van de ambten van Christus is.

Regelingen
In de vergadering van januari hebben we de laatste hand kunnen leggen aan de bespreking van het Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling. Het afgelopen jaar was dit een terugkerend thema op de agenda van de kerkenraad, waarbij het in gedeelten is doorgenomen om te zien, waar er aanpassingen nodig waren of niet.
Voor degenen, die niet zo thuis zijn in deze regelingen een kleine uitleg.

De Plaatselijke Regeling is een document, waarin we zaken moeten vastleggen, die de kerkorde ons voorschrijven. Bijvoorbeeld: hoeveel ambtsdragers we hebben, welke vorm van verkiezen we hanteren, de uitslag van de zes-jaarlijkse stemming, hoe de colleges van diakenen en kerkrentmeesters hun taken verdeeld hebben. Dit is opgebouwd uit vastgestelde teksten, waarin een keuze gemaakt moet worden.

Het Beleidsplan is meer toegespitst op de eigen gemeente. Wie zijn wij in het geheel van de kerk, hoe brengen we dat in praktijk in de eredienst, pastoraat, toerusting en vorming, jeugdwerk e.d., en hoe dragen we dat uit. Hierin hoeven we ons niet te houden aan ‘kerkordelijke teksten’ zoals in de Plaatselijke Regeling, maar zijn we vrij in het formuleren.

Beleidsplan 2018-2022
De intentie van de kerkenraad is, dat we het beleid van de afgelopen jaren zullen voortzetten zonder grote veranderingen. Het laatste Beleidsplan was in sommige hoofdstukken nogal uitvoerig in de beschrijvingen. We hebben geprobeerd om het hier en daar beknopter te maken. De paragraaf over de Heilige Doop is echter uitgebreider geworden.
Wanneer één van de doopouders namelijk zelf niet gedoopt is, willen we de mogelijkheid bieden om toch te kunnen antwoorden in de doopdienst. Alleen dan op alternatieve doopvragen. Deze zijn daarom opgenomen in het nieuwe beleidsplan. Daarnaast zijn we iets uitgebreider ingegaan op ‘overdopen’, aangezien dit een steeds belangrijker onderwerp wordt in onze tijd en onze kerk.
Het deelbeleidsplan van het jeugdwerk is afgelopen jaren meerdere malen onderwerp van gesprek geweest tijdens bezinningsavonden met de leiding van het jeugdwerk. Deze bezinning heeft uiteindelijk er toe geleid, dat door de leiding hier en daar hun beleid is aangepast.
Het is onze wens en gebed dat het verleden van onze gemeente zal doorwerken in het heden en de toekomst. We zijn dankbaar voor de vele mogelijkheden, die er zijn in onze gemeente om samen te komen rondom het Woord van God. In Zijn trouw wil Hij spreken en ons zodoende laten ‘opwassen/groeien in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus’.

Plaatselijke Regeling
Zoals gezegd, is dit een meer kerkordelijk stuk met voorgeschreven bepalingen.
Ten opzichte van de vorige regeling is hier eigenlijk maar één wijziging in gekomen. We kregen het afgelopen jaar namelijk de vraag van een zeevarend gemeentelid of het mogelijk was om bij de kerkenraadsverkiezingen te kunnen stemmen per volmacht. De kerkorde geeft inderdaad de mogelijkheid aan een kerkenraad om dit wel of niet toe te staan in de gemeente. In het verleden is hiervoor niet gekozen om ‘stemmingmakerij’ te voorkomen. De vraag van gemeenteleden, die legitiem niet aanwezig kunnen zijn, maar wel bij verkiezingen willen meeleven, is echter begrijpelijk.
Daarom hebben we besloten om deze paragraaf in de nieuwe Plaatselijke Regeling op te nemen. Daarbij hebben we afgesproken dat we dit over twee jaar evalueren of en hoe het ‘werkt’. Bij die evaluatie zal gekeken worden of deze mogelijkheid van stemmen per volmacht zullen continueren of niet.

Procedure
Nu we deze twee regelingen in concept hebben besproken en vastgesteld is het in de weg van de orde van de kerk om het openbaar te maken in de gemeente. Daarom zijn ze vanaf heden te vinden op www.hgtholen.nl.
Mochten er gemeenteleden zijn, die inhoudelijk willen reageren op deze twee regelingen, dan is daar gelegenheid toe. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk zaterdag 10 maart bij de scriba van de kerkenraad, J.P.C. van Zielst, Burg. van Lichtenbergstraat 14, 4691 JJ, Tholen.
Wanneer er reacties komen, zullen deze in de kerkenraadsvergadering van DV 22 maart besproken worden. In diezelfde vergadering hopen we de Regelingen vervolgens definitief vast te stellen.
Daarna dienen wij ze ter goedkeuring naar het Breed Moderamen van de Classis te sturen. Pas na hun goedkeuring zijn ze van kracht. Dit hopen we spoedig daarna te horen.

Nogmaals; het is onze verwachting en gebed, dat dit alles zal meewerken tot opbouw van onze gemeente, tot behoud van mensenlevens en dat ons gemeentelijke leven en werken in het teken staat van Soli Deo Gloria. Want wanneer de Heere Zijn huis niet bouwt, dan is al ons gemeentelijk bezig-zijn tevergeefs (Ps.127). Hem zij alleen de eer!

Klik hier voor het concept beleidsplan 2018-2022

Klik hier voor het concept Plaatselijke Regeling